Algemene voorwaarden Santa Fun Run

  1. Deelname geschiedt uitsluitend en alleen op eigen risico. De Deelnemer, en bij deelnemers van 15 jaar of jonger de ouder/verzorger, is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid respectievelijk die van de Deelnemer.

  2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder maar niet uitsluitend te noemen schade aan persoonlijke eigendommen of persoonlijk/lichamelijk letsel, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Organisator of personen die met de leiding van Organisator zijn belast. Organisator is dus niet aansprakelijkheid voor ernstige fouten van personen die niet met de leiding van Organisator zijn belast. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

  3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer in rechte komt vast te staan, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

  4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan de Santafunrun.